privacy

Privacy Statement

Vibe Group B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit Privacy Statement. Vibe Group is gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 76 (1082 MA) te Amsterdam. Dit Privacy Statement beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Vibe Group verzamelt persoonsgegevens vanaf het moment dat u zich aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening. Vibe Group kan ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst via openbare kanalen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een nieuwe werkkring. In alle gevallen zullen we uw gegevens conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement verwerken.

Welke gegevens verwerkt Vibe Group?

Vibe Group verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.

Bij inschrijving worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • cv, gegevens over opleiding en arbeidsverleden, beschikbaarheid en verlof;
 • overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door u.

Op het moment dat u voor of namens Vibe Group aan het werk gaat:

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs;
 • bankrekeningnummer;
 • indien van toepassing verwerkt Vibe Group ten behoeve van haar opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indien u voor Vibe Group werkt of hebt gewerkt als ZZPer, dan worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Zie voor verdere informatie daarover het COOKIE STATEMENT.

Waarom verzamelt Vibe Group persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Vibe Group gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van Vibe Group;
 • om u te benaderen voor kennissessies (meet-ups) die voor u interessant zouden kunnen zijn;
 • om onze dienstverlening op een hoogwaardig niveau te kunnen houden c.q. te kunnen verbeteren;
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling, detachering of werving en selectie;
 • een samenwerkingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren (zoals verwerking van gewerkte uren en betalingen);
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever;
 • pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers;
 • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op het gebied van privacy;
 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving; of
 • deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming.

Met wie kan Vibe Group uw persoonsgegevens delen?
Vibe Group kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt steeds in overeenstemming met de doeleinden zoals hieronder genoemd.

Waarom verzamelt Vibe Group persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat u daar een afdoende mate van bescherming heeft of waar Vibe Group passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van uw gegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Vibe Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

U heeft u bij Vibe Group ingeschreven in het kader van een (mogelijk) passende opdracht of nieuw dienstverband. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven via uw contactpersoon bij Vibe Group. Uw gegevens worden definitief verwijderd uit onze beveiligde database en u wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Vibe Group.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen gedurende de daarvoor wettelijk geldende termijn langer beschikbaar in een afgeschermde omgeving en uitsluitend om arbeidsrechtelijke, fiscale en of sociale zekerheidsrechtelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Beveiliging

Vibe Group doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Vibe Group doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Vibe Group, sluit Vibe Group een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken en/of op te vragen. U kunt hiertoe een verzoek doen op elk gewenst moment via uw contactpersoon bij Vibe Group en/of via dvanweeren@vibegroup.com. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Tot slot heeft u recht op een afschrift van uw persoonsgegevens. Vibe Group streeft ernaar binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) een datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Vibe Group dan kunt u via dvanweeren@vibegroup.com of per brief (Vibe Group Netherlands B.V., t.a.v. Dennis van Weeren, Gustav Mahlerplein 76, 1082 MA Amsterdam) contact opnemen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct aan te geven door een email te sturen aan dvanweeren@vibegroup.com. Vermeld in deze email in ieder geval uw voor- en achternaam, uw contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen Privacy Statement

Vibe Group behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Vibe Group.

Links naar andere websites

Onze website kan verwijzingen, zoals links of banners bevatten naar andere websites, die een ander privacybeleid hanteren. Vibe Group is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacybeleid, noch de inhoud van deze sites.

COOKIE STATEMENT

Via deze website kan Vibe Group algemene, niet persoonlijke, identificeerbare bezoekersgegevens verzamelen. Om onze website gebruiksvriendelijker te maken en de website op uw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Vibe Group maakt hierbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer of op uw mobiele telefoon worden geplaatst.

Gebruik van cookies

Op onze website gebruiken wij met name de volgende cookies:

Google-analytics.com

 • Type: derde partij van Google Inc.
 • Welke gegevens worden verzameld: duur van het bezoek, paginaweergaves, locatie, besturingssysteem, browser, aantal bezoeken;
 • Met welk doel: Google Analytics installeert cookies om Vibe Group in staat te stellen om het gebruik van pagina’s en diensten op onze websites te registreren.
 • Koppeling naar persoonsgegevens: Nee *
 • Beleid van derde: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Hoe kunt u zelf cookies beheren?

Tenzij u in uw browserinstellingen heeft aangegeven dat cookies moeten worden geweigerd, worden cookies afgegeven iedere keer dat u de website van Vibe Group bezoekt. U kunt cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser waarmee u geen toestemming geeft om cookies op te slaan. Hiermee worden alle cookiegegevens gewist. Let op dat als u deze instelling kiest, u mogelijk geen toegang meer heeft tot bepaalde delen van de website van Vibe Group of u kunt bepaalde functionaliteiten niet meer gebruiken.

Cookies van derden

Indien u een link naar een website van een derde volgt, is het belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat degelijke websites hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben en dat Vibe Group geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid van deze derde partij aanvaardt. Controleer het beleid voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan websites van derden.